VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • 1. Preambule
  • a. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro všechny kurzy realizované Osahatsi, z.s. se sídlem Voskovcova 986/12, Hlubočepy, 152 00 Praha IČO 09117580.
  • b. Tyto VOP upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při objednávání a poskytování služeb.
 • 2. Vymezení smluvních stran
  • a.Poskytovatelem je Osahatsi Osahatsi, z.s. se sídlem Voskovcova 986/12, Hlubočepy, 152 00 Praha IČO 09117580 (dále jen Poskytovatel).
  • b.Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb Poskytovatele buď emailem nebo přes objednávkový formulář (dále jen Objednatel). Objednatelem může být zadavatel firemního či objednávkového kurzu. Objednatelem dále může být jednotlivec, který se přihlašuje na kurz otevřený jako účastník kurzu (dále jen Účastník).
 • 3. Rozsah služeb
  • a.Poskytovatel nabízí širokou škálu kurzů od několikahodinových až po vícedenní kurzy první pomoci.
 • 4. Přihlášení na kurz
  • a.Podmínkou účasti na kurzu je řádné podání přihlášky a zaplacení příslušné ceny kurzu ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem.
 • 5. Sjednané služby
  • a.Detailní informace o kurzu jsou vždy uvedeny na stránkách www.kurzki.cz u konkrétních kurzů. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést v konečném programu kurzu úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter kurzu, popřípadě změnit termín či místo realizace kurzu.
  • b.O změně termínu či místa konání jsou účastníci informováni s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím emailové korespondence.
 • 6. Cena
  • a.Cena kurzu je uvedena v informacích o jednotlivých akcích.
 • 7.Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka
  • a.Účastník má právo zrušit svou účast. Toto musí být provedeno písemně (emailem).
  • b.Poskytovateli v takovém případě náleží stornopoplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka (den, kdy bylo toto zrušení poskytovateli doručeno) a prvním dnem kurzu, a to takto:
   • i.Při zrušení účasti více než 30 dnů před kurzem je výše storno poplatku 15 % z ceny kurzu.
   • ii.Při zrušení účasti 30 až 14 dnů před kurzem je výše storno poplatku 30 % z ceny kurzu.
   • iii.Při zrušení účasti 14 až 7 dnů před kurzem je výše storno poplatku 60 % z ceny kurzu.
   • iv.Při zrušení účasti 7 až 1 den před kurzem je výše storno poplatku 90 % z ceny kurzu.
   • v.Při zrušení účasti první den kurzu je výše storno poplatku 100 % z ceny kurzu.
  • c.Peníze jsou účastníkům vráceny do 14 dnů od zrušení účasti na kurzu.
  • d.Stornopoplatek se nezapočítává, je-li za účastníka zajištěn adekvátní náhradník.
 • 8.Zrušení kurzu ze strany poskytovatele
  • a.Poskytovatel je povinen kurz uskutečnit dle podmínek uvedených ve VOP. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si poskytovatel právo kurz zrušit.
  • b.V případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele bude účastníkům vráceno 100% zaplacené ceny.
 • 9. Zrušení kurzu z důvodu vládních COVID-19 opatření
  • V případě zrušení kurzu z důvodu vládních opratření v rámci protipandemického zákona storno poplatky neplatí, pro zrušená termín bude vypsán náhradní